نکات:

1. بین زیارت خودشان وذریّه ی خود فرقی نمی گذارند.

2. جزاء زیارت:  أ) خود پیامبر صلی الله علیه واله به زیارت شخص می آیند.

                  ب) نجات از هول و وحشتهای روز قیامت.

3.از این نحوه پاداش زیارت ، به دست می آوریم که مشکلات اخروی مهم تر از مشکلات دنیوی می باشد؛ لذا ایشان هم  بیشتر در صدد حلّ مشکلات اخروی هستند.

4. قطعا قیامتی در کار است و دارای یکسری ترس ها و وحشت ها می باشد.

5. جزاء خوبی به چیزی بهتر : در روایات داریم اگر کسی کار خوبی برای شما انجام داد شما آنرا به مثل خودش و یا بهتر از آن را انجام دهید؛ در این روایت می بینید که حضرت کسی را که در این دنیا به زیارتش آمده درآن صحرای کبری که همه هراسانند به زیارتش می روند و اورا نجات می دهند.