چون صداى امام را شنیدم شروع بخواندن سوره «الم سجده» و «یس» نمودم در این وقت نرجس با حال مضطرب از خواب برخاست، من بوى نزدیک شدم و نام خدا را بر زبان جارى کردم و پرسیدم: آیا احساس چیزى میکنى؟ گفت: آرى.

گفتم: ناراحت مباش و دل قوى بدار، این همان مژده است که بتو دادم، سپس هر دو بخواب رفتیم.

اندکى بعد برخاستم دیدم بچه متولد شده و روى زمین با اعضاء هفتگانه‏[1] خدا را سجده میکند. آن ماه پاره را در آغوش گرفتم. دیدم‏

مهدى موعود ( ترجمه جلد 51 بحار الأنوار)، متن، ص: 184

 

[1] ( 1) اعضاء هفتگانه عبارت است از: دو کف دست، سر دو زانو، سر دو انگشت بزرگ پاها و پیشانى که سجده بر آنها قرار میگیرد.