این ماه را دو حرمت است: حرمت رمضان و حرمت قرآن و دو عصمت است: عصمت از شیطان و عصمت از نیران و دو برکت است: برکت نور و برکت سحور که: إنّ فی السحور برکة.
علّامه شعرانى: برکت نور فیض باطنى است در دل روزه‏دار که او را براى مشاهده حقایق غیبى و توجّه خداوند به او روشن مى‏کند و برکت سحور آن است که براى غذا بیدار مى‏شود و به عبادت و استغفار مشغول مى‏گردد

پژوهش هاى قرآنى علامه شعرانى، ج‏1، ص: 127