وَ اِجْعَلْنِی... اَلْمُعَوَّدِینَ بِالتَّعَوُّذِ بِکَ.

و از کسانی قرارم ده که پناه جستن به تو خوی ایشان است.

دعای 25 صحیفه سجادیه