ألدّین یعصم

دین موجب عصمت می شود

غرر الحکم/ترجمه حدیث روزانه