قال امیر المونین علیه السلام :

ألتّواضع یرفع‏.

امیر المونین علیه السلام میفرماید:

افتادگی انسان را بالا می برد.

غرر الحکم و درر الکلم، ص: 17