امیر المونین علیه السّلام

الاَّمانّی تُعمِی أعیُنَ البَصائِرِ؛

آرزوهای طولانی، دیده ی بصیرت مردمان را کور می کند.

بحار الانوار، ج ۷۰، ص۱۷۰