روزی امیر المونین علیه السلام را غمگین یافتند، از سبب ناراحتی ایشان پرسیدند، حضرت فرمودند:

لسبع أتت لم یضف إلینا ضیف.

هفت روز است که مهمانی بر ما وارد نشده است.

بحار الانوار، ج ۴۱، ص ۲۸