وَ الْجَوَاهِرُ مَخْزُونَةٌ کَالذَّخَائِر؛

 

و جواهر، مانند چیز هایی که براى وقت نیاز اندوخته شده ، پنهان و انباشته شده است.

توحید مفضل، ترجمه حدیث روزانه